ochrana pred požiarmi BOZP

  Výkon činnosti technika PO a špecialistu PO:

  - vypracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencií súvisiacej s ochranou pred požiarmi,
  - vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
  - vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
  - riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
  - posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami
  ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska ochrany pred požiarmi,
  - spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo.

  Výkon činnosti bezpečnostného technika:

  - vypracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencií súvisiacej s bezpečnosťou práce,
  - spracovanie koncepcie politiky bezpečnosti práce obsahujúcej zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti práce, a program jej realizácie obsahujúci najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania a pravidelne ich vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať,
  - spracovanie pravidiel o bezpečnosti práce a navrhovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  - zisťovanie nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika u všetkých zamestnancov.
  - navrhovanie opatrení na odstránenie nebezpečenstvá a ohrozenia a tam, kde to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vypracúvanie písomného dokumentu o vyhodnotení týchto neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, plánovanie a vykonávanie opatrení na ich odstránenie alebo obmedzenie
  - vypracúvanie hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a na jeho základe vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  - plánovať a vykonávať politiku prevencie zavádzaním bezpečných zariadení, technológií, nových metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia, ale aj prostredníctvom sociálnych opatrení,
  - navrhovať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti práce,
  - zisťovanie a navrhovanie opatrení, aby chemické, fyzikálne a biologické činitele a činitele ovplyvňujúce psychické zaťaženie neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
  - zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca
  - určovanie bezpečných pracovných postupov.
  - registrácia a šetrenie pracovných úrazov.
na hlavnú stránku
 
Partnerský web: predaj exkluzívnych vín JANOUŠEK