závažné priem. havárie

  - Spracovanie plánov ochrany obyvateľstva
  - Spracovávanie Kategorizácie podnikov a Predbežného odhadu rizika v súlade so zákonom o závažných priemyselných haváriách
  - Spracovávanie rizikových analýz a bezpečnostných správ technologických procesov a výrobní (metodika HAZOP, What If analýza, Kontrolné záznamy, Analýza stromov porúch a pod.)
  - Vypracovávanie havarijných plánov v súlade so zákonom 261/2002 Z.z. o závažných priemyselných haváriách v znení neskorších predpisov
  - Vypracovávanie programu prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostného riadiaceho systému podnikov
  - Výpočty a hodnotenie rozptylov emisií prchavých organických látok v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok
  - Vypracovávanie Kariet bezpečnostných údajov
  - Spracovávanie grafickej prezentácie výsledkov rozptylov emisií a výsledkov rizikových analýz
  - Výkon konzultačných a poradenských činností v oblasti bezpečnostného inžinierstva
na hlavnú stránku
 
Partnerský web: predaj exkluzívnych vín JANOUŠEK